Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.











Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / О лошади — Ат, жылқы

  Оригинал (57) Перевод Показы Комментарии
26 Ат қосақсыз жүгірмейді. Лошадь без пары не скачет. 609 0
27 Ат иесіз болмас, қазан күйесіз болмас. Лошадь не бывает без хозяина, казан не бывает без сажи. 601 0
28 Ат айналып иесін табар, сөз айналып, жүйесін табар. Конь хозяина найдет, слово по адресу придет. 595 0
29 Қолда туған аттың тай аты қалмайды. Конь рунной не всегда жеребенком остается. 594 0
30 Құлындаған биеден құдықтағы су артылмас. Из-за кобылы с жеребенком не остается в колодце воды. 593 0
31 Алпыс қарсақ ат болмас. И шестьдесят корсаков коня не заменят. 584 0
32 Жақсы атқа бір қамшы, жаман атқа мың қамшы. Хорошему коню один кнут, плохому — тысяча. 571 0
33 Аты бардың тынысы бар, асы бардың ырысы бар. У кого есть конь, тот иногда отдыхает, у кого есть пища, тот радость испытает. 540 0
34 Жүйрік ат аяғынан ақсайды, жақсы жігіт ағайыннан ақсайды. Скакун из-за ног хромает, хороший джигит от родни страдает. 534 0
35 Ат ұстаған азабынан құтылады. У кого есть конь, тот от мучений избавится. 527 0
36 Алуан-алуан жүйрік бар, әліне қарай жүгіреді. Разные скакуны бывают, каждый на свой лад бежит. 521 0
37 Ат арбадан қашып құтылмас, түйе жүктен қашып құтылмас. Лошадь от телеги не убежит, верблюд от вьюка не убежит. 509 0
38 Атқа аз арт та, қатты жүр, түйеге көп арт та, жай жүр. Лошадь мало нагружай, но быстро езжай, верблюда много нагружай, но медленно езжай. 508 0
39 Атыңды жүріп тұрғанда қамшыла. Лошадь бей кнутом, когда едешь верхом. 508 0
40 Аттының несібесі алтау, жаяудың несібесі жалқы. У всадника шесть добыч, у пешего — одна. 487 0
41 Жылқыда от жоқ, құста сүт жоқ. Нету желчи у коня, нет у птицы молока. 485 0
42 Жорға мінген жолдасына қарамас. Кто коня хорошего седлает, тот о друге своем забывает. 484 0
43 Атқа міндің — ажалға міндің. Кто на коня сел, тот смерть оседлал. 484 0
44 Жарамсыз ат жан қинар. Негодный конь душу томит. 482 0
45 Ат жақсысы енеден, зат жақсысы шеберден. Хороший конь от кобылы, хорошая вещь от мастера. 480 0
46 Жақсы ат ажалға ара тұрмаса да, жаудан құтқарар. Хороший конь от смерти не спасает, но зато от врагов спасает. 478 0
47 Бір биеден ала да туады, құла да туады. От кобылы одной может жеребенок быть и хороший, и плохой. 476 0
48 Ат ерінді келсін, ер мұрынды келсін. Пусть конь будет губастый, а мужик будет носатый. 468 0
49 Атына қарай тұрманы, еңбегіне қарай қырманы. Судят коня по седлу, урожай — по труду. 467 0
50 Бір қу байтал екі айғырды аш қалдырады. Хитрая кобыла двух коней голодными оставит. 459 0