Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
51 Баланың ұяты — әкеге, қыздың ұяты — шешеге. Позорный сын — отца позор, позорная дочь — матери позор. 1053 0
52 Ұл тапқан әйелдің ырысы бар. Мать, родившую сына, счастье ожидает. 887 0
53 Алты ұл туған ананы — ханым десе болады, кезек сыйласқан ағайынды — жаным десе болады. Мать, родившую шестерых сыновей, называй царицей; хорошую родню называй души частицей. 938 0
54 Ата — бәйтерек, бала — жапырақ. Отец — дерево, дети — его листва. 2021 0
55 Ананың сүті бал, баланың тілі бал. Материнское молоко — мед, язык ребенка тоже мед. 1388 0
56 Енесі тепкен қулынның еті ауырмас. У жеребенка ничего не болит от материнских копыт. 912 0
57 Ата балаға сыншы. Детям судья отец. 2472 0
58 Бес саусақтың біреуін тістесен, бәрі ауырады. Палец поранишь любой — испытаешь одинаковую боль. 811 0
59 Ата тұрып, бала қалса, мұратына жеткені, бала өліп, ата қалса, арманы іште өлгені. Сына пережить — мечте конец положить, сына после себя оставить — ему мечту свою вложить. 1094 0
60 Жақсы әке жаман балаға қырық жылдық ризық. Отца доброе имя служит сорок лет непутевому сыну. 938 0
61 Екі катынның баласы екі рулы елдей. Дети двух жен, как дети двух враждующих племен 1606 0
62 Тайдың мінгені білінбес, баланың істегені білінбес. Не ценится езда на жеребенке, не замечается проступок ребенка. 1046 0
63 Үйің үй-ақ екен, ішінде ойнайтын баласы болса. Дом хорошим бывает, когда в нем дети играют. 1034 0
64 Атадан жақсы ұл туса, елінің қамын жейді, атадан жаман ұл туса, елінің малын жейді. Добрый сын народными заботами живет, непутевый — народные труды проживет. 3048 0
65 Әкесін сыйламағанды баласы сыйламайды. Того, кто отца своего не почитает, собственные дети не уважают. 967 0
66 Бала — жанның гүлі, көздің нұры. Дети — цветы души и глаз лучи. 1493 0
67 Он бала бір әкеге жүк болмайды, бір әке он балаға жүк болады. Десять детей для отца — легкая обуза, отец для десяти детей — тяжелая обуза. 1471 0
68 Балалы үй базар, баласыз үй мазар. Дом, где дети есть — базар, дом, где нет детей — могила. 1621 0
69 Есер баладан ерке бала жаман. Избалованный ребенок хуже дурака. 1236 0
70 Атаң өлсе де, атаңды көрген өлмесін. Пока живут те, кто знал отца, память о нем жива. 960 0
71 Есер екі ұлдан есті қыз артық. Дочь одна, если умна, всегда ценней двух глупых сыновей. 1080 0
72 Ағайын көп, ана біреу-ақ. Многочисленна родня, а мать всегда одна. 890 0
73 Ерке бала екі жылар. Дважды плачет ребенок балованный. 1652 0
74 Қыз — қонақ. Дочь в доме лишь гостит. 1239 0
75 Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Все мысли матери о детях, все мысли детей об играх. 2229 0